داخلی گریز از مرکز پمپ دنده

Pump Properties

Q

1 ~ 27 m³/h

Hm

1 ~ 10 Bar

T

0 ~ 200 °C

n

1 ~ 500 d/d

 

Pump Properties

Q

1 ~ 27 m³/h

Hm

1 ~ 10 Bar

T

0 ~ 200 °C

n

1 ~ 500 d/d

Viscosity

100 — 75.000 SSU

 

JoomShaper